+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Revize elektrických zařízení, spotřebičů, strojů a ručního nářadí

Vizuální prohlídka

Vizuální prohlídkou je zjištěn stav přívodního vedení, neporušenost krytů, případné nedodržení barevného značení signálek a sdělovačů u revizí strojů. U strojů je porovnáno skutečné zapojení se zapojením uvedeným v dokumentaci stroje.

Měření: Revex Profi

Měřením je zjištěn stav a hodnota přechodového odporu připojení doplňujícího pospojování u strojů. Velikost přechodového odporu ochranného vodiče a izolační stav celého zařízení. Podle třídy izolace je provedeno měření unikajícího proudu patřičnou metodou. V případě zařízení obsahujících elektronické součástky náchylné k přepětí a zařízení obsahující přepěťové ochrany je velikost měřícího napětí izolačního stavu zařízení sníženo na jmenovité napětí měřeného zařízení. Hodnota naměřeného izolačního stavu je kontrolována dalším doplňujícím měřením unikajícího proudu, jež může nahradit měření izolace zařízení.

Funkční zkouška

Provedením funkční zkoušky ručního nářadí a spotřebičů je ověřována plynulost chodu bez vibrací a hluku doprovázejícího vadné zařízení. Zjišťuje se nadměrné jiskření kartáčů signalizující počáteční fáze závady. U strojů je ověřena funkce nouzového tlačítka a funkčnost zařízení jako celku.

Revizní zpráva

Revizní zpráva obsahuje záznam měřených hodnot, průběh funkční zkoušky a výsledek vizuální prohlídky.

Revizní zpráva je předávána většinou v elektronické podobě jako příloha s vytištěným seznamem měřených zařízení a výsledkem revize každého zařízení. Viz vzor revizní zprávy.

Po dohodě je možné revizní zprávu předat v tištěné i elektronické podobě.

Průběh revize spotřebičů a ručního nářadí

Revidované zařízení je nejprve opatřeno čárovým kódem. Následuje provedení revize viz výše. Následně je záznam o provedeném měření přenesen do počítače, kde se dále zpracovává do podoby přehledné databáze. Z databáze je revizní zpráva libovolně tištěna a exportována do různých formátů tak, aby uspokojila požadavky našich zákazníků.

Izolační odpor

Izolační odpor se měří:

  1. u spotřebičů třídy ochrany I mezi živými častmi a neživými částmi a popř. přístupnými vodivými částmi
  2. u spotřebičů třídy ochrany II mezi živými častmi a přístupnými vodivými částmi
  3. u spotřebičů třídy ochrany III mezi živými častmi a přístupnými vodivými částmi
  4. u prodlužovacích nebo odpojitelných přívodů mezi ochranným vodičem a vzájemně propojenými ostatními vodiči
  5. u transformátorů třídy ochrany I a II mezi živými částmi vstupního obvodu a živými částmi výstupního obvodu (posuzuje se jako spotřebič třídy II), u transformátorů třídy ochrany I ještě mezi pracovními vodiči a ochranným vodičem (posuzuje se jako spotřebič třídy I)

Změřený izolační odpor nesmí být menší než hodnoty uvedené v tabulce

Hodnoty izolačních odporů
Spotřebič třídy ochrany Izolační odpor spotřebičů
držených za provozu v ruce
Izolační odpor spotřebičů,
které nejsou za provozu drženy v ruce
I 2 MΩ tepelných s příkonem nad 3,5 kW 0,3 MΩ 2)
ostatních 1 MΩ
II 7 MΩ 1) 2 MΩ
III 0,25 MΩ 0,25 MΩ
Prodlužovací a odpojitelné přívody mezi žilami, resp. žilami a pláštěm, pokud je vodivý 7 MΩ

Poznámky:

  1. Pro svítidla dostačuje hodnota 4 MΩ.
  2. Užití těchto spotřebičů se předpokládá jen ve vnitřním prostoru s vnějšími vlivy pro prostor normální. Uvedená podmínka, že izolační odpor těchto spotřebičů nesmí být menší než 0,3 MΩ, nemusí být splněna, pokud tyto spotřebiče splňují podmínku pro mezní hodnotu proudu protékajícího ochranným vodičem. Pak se tyto spotřebiče považují za vyhovující.

Po dohodě s investorem provedeme odstranění bez nákladových porevizních závad na místě,
případně provedeme celkovou údržbu, výměnu a odstranění ostatních porevizních závad elektroinstalace.

Adresa

U Nádraží 63, 783 14 Bohuňovice
(okres Olomouc)

Telefon

+420 731 406 539