+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Práce revizního technika a legislativa

Stále se opakující slovo „bezpečnost“ přímo souvisí s tím, k čemu je odborně školen a následně pověřen revizní technik elektrických zařízení. Úkolem je posoudit stav zařízení před uvedením do provozu nebo během provozu a popsat úroveň bezpečnosti. Jestliže ověřování odborné způsobilosti revizního technika provádí stát na základě zákona prostřednictvím státního orgánu, odpovídá, přeneseně, i za úroveň těchto odborníků. Naopak revizní technik odpovídá za to, že jako prověřený odborník bude svou práci konat s vědomím, že je osobou, která přímo ovlivňuje bezpečnost elektrických zařízení a v důsledku toho i úroveň výrobků a práce instalačních firem.

Sankce, které mohou být uplatněny při hrubém opomenutí zásad kontroly bezpečnosti revidovaného zařízení, plynou z kompetencí orgánů státní správy, uvedených v příslušných zákonech, dnes také nově přijatý zákon o inspekci práce (č. 251/2005 Sb.).

Ještě horší situace nastává při kvalifikaci konání revizního technika jako nedbalostní trestný čin viz trestní zákon ČR:

§ 180 (1) Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí a nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

§ 180 (2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
  2. spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.

§ 180 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)

  1. škodu velkého rozsahu, nebo
  2. těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

§ 180 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.

Revizní technik neodpovídá za to, že bude kontrola před uvedením do provozu nebo během provozu provedena, ale ručí svou odborností za kvalitní a důsledné provedení takové kontroly. Povinnost zajistit revizi či kontrolu vyplývá pro různé subjekty z různých zákonů. Ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance se jedná především o dodržení zásad bezpečnosti práce a o tzv. vyhledávání rizik podle zákoníku práce. Výrobci jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Montážní firmy jsou povinny, ze zákona o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními (č. 251/2005 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací. Provozovatelé mají svou povinnost zakotvenu v tzv. energetickém zákoně (č. 458/2000 Sb.), kde je stanoven požadavek na udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami.