+420 731 406 539 elva@revize-instalaci.cz

Revize objektů

Vizuální prohlídka

Na místě revize je zjištěn stav elektroinstalace vizuální prohlídkou spojenou s fyzickou kontrolou upevnění přístrojů. Provede se kontrola pojistek v HDS či kabelové skříni. Po odkrytování rozvodnice (rozvaděče) je zkontrolován stav utažení vodičů, svorek a případně jiných spojů. Je srovnán stav skutečného provedení a dokumentace náležící k elektroinstalaci. Je překontrolováno dodržení vzdáleností instalovaného zařízení v příslušných zónách. Dále se kontroluje dodržení předepsaného krytí přístrojů podle prostředí, ve kterém jsou umístěny a vhodnost instalace zařízení na hořlavé podklady jsou-li přítomny.

Měření: Instaltest 61557

V rozvodnici je změřeno:

  • napětí a porovnáno s dovoleným úbytkem
  • velikost impedanční smyčky přívodního vedení a zkratový proud Ik´´
  • hodnota přechodového odporu ochranného vodiče u kovové rozvodnice
  • celkový odpor uzemnění
  • čas a vypínací proud proudových chráničů
  • izolační odpor elektroinstalace

V elektroinstalaci je proměřena velikost:

  • impedanční smyčky
  • provede se kontrola spojitosti ochranného vodiče
  • provede se kontrola přechodového odporu pospojování a doplňkového pospojování

Vytvoření revizní zprávy

V revizní zprávě je uveden popis elektroinstalace s porovnáním stavu s předchozí revizí (jedná li se o revizi periodickou). Jsou zde uvedeny dokumenty týkající se elektroinstalace revidovaného objektu. V příloze revizní zprávy je vypracována přehledná tabulka dokládající změřené hodnoty. V tabulce je vždy uvedena hodnota skutečně změřená a maximálně možná (bezpečná). Pod tabulkou jsou uvedeny neshody a zjištěné závady při revizi. Tyto jsou rozděleny do tří stupňů podle důležitosti.

Nedílnou součástí revizní zprávy je číslo osvědčení revizního technika, které obsahuje rok vydání osvědčení.

Nejdůležitější pro zákazníka je posudek revizního technika, zda-li je zařízení schopno bezpečného provozu či nikoli.

Po dohodě s investorem provedeme odstranění bez nákladových porevizních závad na místě,
případně provedeme celkovou údržbu a odstranění ostatních porevizních závad elektroinstalace.

Adresa

U Nádraží 63, 783 14 Bohuňovice
(okres Olomouc)

Telefon

+420 731 406 539